Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Akty prawne oraz akty prawa miejscowego regulujące nowy system gospodarowania odpadami

logo wfosigw

 

"Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Z ekologią na Ty – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy "

Wartość ogólna zadania: 20 850,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji – 12 050,00 zł

Zadanie polega na zakupie pojemników na odpady segregowane, zakupie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu edukacji ekologicznej, organizacji szkoleń i warsztatów o tematyce ekologicznej dla mieszkańców oraz organizacji pikniku ekologicznego.


www.zainwestujwekologie.pl
"

 

 

PSZOK znajduje się w Ostrowach na terenie przyległym do oczyszczalni ścieków, który świadczy usługi w każdą środę (z wyjątkiem świąt przypadających w tym dniu) w godzinach 10:00 – 13:00 oraz w ostatnią środę miesiąca w godzinach od 10:00 – 17:00. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt powinien być kompletny)
 • zużyte opony
 • opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. folie budowlane i ogrodnicze, folie kiszonkarskie, siatki i sznurki rolnicze, plandeki, itp.)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wykładziny, drzwi, okna, panele podłogowe, grzejniki, itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, płytki ceramiczne, tynki, płyty OSB, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, elementy hydrauliczne, umywalka, sedes, rynny, wełna mineralna, itp.)
 • odpady zielone (np. liście, skoszona trawa, drobne gałęzie itp.)
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, filtry olejowe, itp.)
 • odzież i tekstylia
 • zużyte baterie i akumulatory (np. baterie, akumulatory, zużyte tonery itp.)
 • żarówki
 • przeterminowane leki

PSZOK nie przyjmuje papy odpadowej oraz styropianu ponieważ są to odpady przemysłowe a nie komunalne. Odpady te należy bezpośrednio wywozić na wysypisko śmieci w Krzyżanówku tel. 24 356 22 60.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy o osiągniętych przez Gminę Nowe Ostrowy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2013

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

17,20%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,96%

min. 12,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

51,00%

min. 36,00 %

 Rok 2014

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

47,60%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

18,20%

min. 14,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 38,00 %

 Rok 2015

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

46,34%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

21,18%

min. 16,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 40,00 %

Rok 2016

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

41,10%

max. 45,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

24,24%

min. 18,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 42,00 %

Rok 2017

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

26,82%

max. 45,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

22,01%

min. 20,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 45,00 %

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia - etap III"

 

Wartość ogólna zadania: 1 305 240,15 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie:
- dotacji – 267 278,00 zł
- pożyczki – 267 278,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej (sieć główna, wpusty i odejścia, separator + osadnik) o łącznej dł. 1108,2 mb, kanalizacja sanitarnej (sieć główna i przyłącza) o łącznej długości 1925 mb, kanalizacji tłocznej (dł. 48,8 mb) oraz pompowni ścieków.

www.zainwestujwekologie.pl

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Ostrowy – etap II"

 


Wartość ogólna zadania: 10.314,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 10.210,00 zł

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 21,87 Mg wyrobów zawierających azbest. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 2,11 Mg wyrobów z 1 posesji, natomiast odbiór i utylizacja obejmowała z 19,76 Mg wyrobów azbestowych z 11 posesji.

www.zainwestujwekologie.pl

 

wfoslogo2

 

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia – etap I"


Wartość ogólna zadania: 753,626,07 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczki: 519.844,93 zł

Zadanie polegało na wykonaniu sieci głównej i przyłączy kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 232,3 mb oraz sieci głównej i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ciąg 100, 200, 500 o łącznej dł. 2014 mb.

www.wfosigw.lodz.pl