Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

 

"Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Z ekologią na Ty – edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy "

Wartość ogólna zadania: 20 850,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji – 12 050,00 zł

Zadanie polega na zakupie pojemników na odpady segregowane, zakupie wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu edukacji ekologicznej, organizacji szkoleń i warsztatów o tematyce ekologicznej dla mieszkańców oraz organizacji pikniku ekologicznego.


www.zainwestujwekologie.pl
"

 

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy dostarczać następujące odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • opony,
  • papier i tektura,
  • metale,
  • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych (np. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, filtry olejowe itp.)
  • opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki (np. folie budowlane i ogrodnicze, folie kiszonkarskie, siatki i sznurki rolnicze, plandeki, itp.)
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe.

PSZOK jest czynny w każdą środę (z wyjątkiem świąt przypadających w tym dniu) w godzinach 10.00 – 13.00. Odpady są odbierane tylko i wyłącznie we wskazanym terminie. Zabrania się wyrzucania śmieci przed bramą wjazdową oraz na terenie wokół PSZOK!

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy o osiągniętych przez Gminę Nowe Ostrowy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2013

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

17,20%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,96%

min. 12,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

51,00%

min. 36,00 %

 

Rok 2014

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

47,60%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

18,20%

min. 14,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 38,00 %

 

Rok 2015

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

46,34%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

21,18%

min. 16,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 40,00 %

 

Rok 2016

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

41,10%

max. 45,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

24,24%

min. 18,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 42,00 %

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia - etap III"

 

Wartość ogólna zadania: 1 305 240,15 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie:
- dotacji – 267 278,00 zł
- pożyczki – 267 278,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej (sieć główna, wpusty i odejścia, separator + osadnik) o łącznej dł. 1108,2 mb, kanalizacja sanitarnej (sieć główna i przyłącza) o łącznej długości 1925 mb, kanalizacji tłocznej (dł. 48,8 mb) oraz pompowni ścieków.

www.zainwestujwekologie.pl

logo wfosigw

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Ostrowy – etap II"

 


Wartość ogólna zadania: 10.314,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 10.210,00 zł

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 21,87 Mg wyrobów zawierających azbest. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 2,11 Mg wyrobów z 1 posesji, natomiast odbiór i utylizacja obejmowała z 19,76 Mg wyrobów azbestowych z 11 posesji.

www.zainwestujwekologie.pl

 

wfoslogo2

 

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami w miejscowości Ostrowy-Cukrownia – etap I"


Wartość ogólna zadania: 753,626,07 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczki: 519.844,93 zł

Zadanie polegało na wykonaniu sieci głównej i przyłączy kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 232,3 mb oraz sieci głównej i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ciąg 100, 200, 500 o łącznej dł. 2014 mb.

www.wfosigw.lodz.pl

logo wfosigw

 

INFORMACJA


Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn.
"Instalacja pompy ciepła, instalacje c.o. i c.t. dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach"

Wartość ogólna zadania: 375.087,20 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 223.882,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu źródła ciepła w oparciu o sprężarkowe pompy ciepła o łącznej mocy 57,6 kW oraz wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

www.zainwestujwekologie.pl