--> Projekty unijne
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

rponew

Gmina Nowe Ostrowy realizuje projekt pt. „Wykorzystanie Energii Słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy etap II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialnego źródła energii. Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.
Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej z OZE w budynkach gospodarstw domowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia tej energii. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się, w szczególności do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej z OZE w gospodarstwach domowych (budownictwo mieszkaniowe) i budynkach użyteczności publicznej, i tym samym do redukcji lub ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a przede wszystkim do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym woj. Łódzkiego.
Całkowita wartość projektu 898 690,05 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 687 760,50 zł

INFORMACJA

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2023 roku"


Wartość ogólna zadania: 36.816,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 32.197,00zł

Zadanie polega na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy w ilości 60,703 Mg.

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała projekt pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu zostało przeznaczone jest na zakup sprzętu komputerowego. z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami umożliwiających pracę zdalną.

Wartość projektu: 82 887, 24 zł w ramach którego zostało zakupionych 34 sztuki laptopów wraz z dyskami zewnętrznymi.

Finansowanie projektu
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Opis projektu
Projekt skierowany do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

banner na strone PPGR

saf

Gmina Nowe Ostrowy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń – Wymiana Zródeł Ciepła w gminie Nowe Ostrowy"

Celem projektu jest Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Nowe Ostrowy poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła, bardziej ekologiczne. W ramach projektu zaplanowano dostawę, montaż i uruchomienie:
- 23 szt. kotłów na gaz płynny LPG
- 7 szt. kotłów na ekogroszek V klasy
- 3 szt. kotłów na biomasę (pellet) V klasy
- 18 szt. pomp ciepła powietrze/woda niskoparametrowych
- 1 szt. pomp gruntowych
- 3 szt. pomp ciepła powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych.

Projekt zakłada również wykonanie prac termomodernizayjnych zwiększających efektywność energetyczną budynków.

Całkowita wartość projektu: 4 733 553,16 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 3 234 057,99 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 570 716,12 zł

Zdalna szkoła - logotypy

Gmina Nowe Ostrowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 44 998,00 zł na zakup sprzętu dla szkół.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 44 998,00 zł do Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie trafiło 18 nowoczesnych laptopów.

Projekt jest realizowany W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2