Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2018 roku"

Wartość ogólna zadania: 23.152,93 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 20.837,64,00 zł

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Ostrowy. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 54,330 Mg wyrobów zawierających azbest. Demontaż, odbiór i utylizacja obejmowała 17,449 Mg wyrobów z 7 posesji, natomiast odbiór i utylizacja obejmowała z 36,881 Mg wyrobów azbestowych z 18 posesji.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czysta gmina

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Nowe Ostrowy podobnie jak w całym kraju zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy zostali zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a gminy do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów.
Gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiorem odpadów objęła nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Natomiast nie przejęła obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe i gastronomiczne oraz inne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są indywidualnie zawierać umowę z firmą odbierającą odpady.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19) w całym kraju zostały ujednolicone zasady segregacji odpadów oraz wprowadzono odpowiednie oznakowanie i kolorystykę pojemników na odpady. W związku z tym dokonano pewnych zmian w dotychczas obowiązującym na terenie Gminy Nowe Ostrowy systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2018r. Szczegóły wprowadzonych zmian znajdują się w poniższych zakładkach.

harmonogram      deklaracja 

recygling       pszok

zasady segregacji     prawo

podmioty odbierajace      podmioty odbierajace2

ulotka thumbs

 

 

logo wfosigw

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy"

Wartość ogólna zadania: 14 145,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji - 7072,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl

 

 

logo wfosigw

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki – budowa oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem"

Wartość ogólna zadania: 200 767,18 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczek - 113 121,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl

 

Zgodnie z art.. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • 14 dnia od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość spowodowana m.in. urodzeniem się dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania itp.

Wzór deklaracji do pobrania:

Deklaracja2015 1

Podstawa prawna:

Art. 21, ust. 1, pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014r.. poz.
150 z późn. zm.), uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego
  • zaświadczenia o dochodach (brutto) członków rodziny osiągających dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wniosek został złożony.


Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin rozpatrzenia:
Rozpatrywanie przez Wójta Gminy wniosków złożonych w pierwszym półroczu danego roku nastąpi do końca lipca tego roku a wniosków złożonych w drugim półroczu nastąpi do końca stycznia roku następnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Brak – najem lokali zaliczany jest do stosunków cywilno- prawnych nie zaś administracyjnych.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia zostaje przekazany do Komisji Mieszkaniowej w celu zaopiniowania.

Do pobrania:

logo wfosigw


Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy"

Wartość ogólna zadania: 149 594,49 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczek - 95 459,38 zł


www.zainwestujwekologie.pl