Urząd Gminy Nowe Ostrowy

WÓJT GMINY NOWE OSTROWY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

B Z Ó W K I
1. Przeznaczona do oddania w dzierżawę nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym punkcie skupu mleka stanowiąca działkę o nr ew. 187 położona w miejscowości Bzówki, gmina Nowe Ostrowy o powierzchni 0,09 ha. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń
o łącznej powierzchni użytkowej 46,70 m2. Posesja posiada dwie studnie czerpalne wody pitnej oraz odpływ do lokalnego szamba.
2. Nieruchomości nie jest uregulowana w księdze wieczystej.
3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – pod tereny zabudowy zagrodowej.
4. Działka gruntu przeznaczona do dzierżawy na okres 5 lat na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXIII/234/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Nowe Ostrowy z przeznaczeniem do wykorzystania na cele mieszkalne.
5. Termin wnoszenia opłat następować będzie z góry do 10 każdego miesiąca.
6. Stawka czynszu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS o ten wskaźnik.
7. Cena wywoławcza czynszu – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
8. Forma oddania w dzierżawę – przetarg ustny nieograniczony.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium ze wskazaniem nieruchomości w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) które należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.10.2013 r. do godz. 1330 w kasie Urzędu Gminy bądź na konto Gmina Nowe Ostrowy 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160 (liczy się data wpływu wadium na konto Urzędu)
– postąpienie ponad cenę wywoławczą co najmniej 1% tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2013 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy pokój nr 2

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetarg wygrali, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu. Wadium przypada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Organizator przetargu zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 9 lub pod numerem tel. /24/ 356 14 06