Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy o możliwości uzyskania dofinansowania do 90 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym Gmina Nowe Ostrowy w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wspólny wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Jednocześnie Gmina z własnych środków zamierza przekazać dotację w wys. 10%, tak by dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyniosło 100%.

Dofinansowanie obejmuje następujące koszty:

  1. koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, innych budynków nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się na nieruchomości Beneficjenta.
  2. koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków o których mowa w pkt. 1 i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta.
  3. w szczególności do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione na: demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, załadunek oraz transport, rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

Uwaga.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie pisemnego wniosku o zamiarze usunięcia tych wyrobów najpóźniej do dnia 30.04.2018r. Osoby, które w ostatnich latach już zgłaszały zamiar usunięcia azbestu, winny ponownie to potwierdzić. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, P. Elżbieta Lach, pok. nr 1, parter.
Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.