Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. realizowany jest projekt pn. "Lepsza przyszłość", którego celem jest poprawienie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wykonawcą projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt "Lepsza przyszłość" realizowany jest w dwóch edycjach. Rekrutacja do pierwszej trwa w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. Projekt przeznaczony jest do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat, a także do 20 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

 

Oferowane formy wsparcia w projekcie:

  1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe;
  2. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne;
  3. Szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności życiowej;
  4. Trening gospodarowania budżetem domowym;
  5. Poradnictwo zawodowe indywidualne;
  6. Szkolenia zawodowe (wypłata stypendium szkoleniowego);
  7. Kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (wypłata stypendium szkoleniowego);
  8. Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych (wypłata stypendium szkoleniowego).

Osoby, które zainteresowane są udziałem w projekcie, zobowiązane są wypełnić formularz rekrutacyjny, który znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, w biurze projektu pokój nr 7. Pracownicy udzielą również szczegółowych informacji na temat projektu. Można także uzyskać informacje telefonicznie pod numerami: 24 355-47-50 lub 24 361-68-16
W przypadku trudności dotarcia do biura projektu, dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość dotarcia pracownika PCPR do miejsca zamieszkania takiej osoby, z kompletem dokumentów do wypełnienia.