Urząd Gminy Nowe Ostrowy

2maja2016 31thumbsW poniedziałek 2 maja 2016 r. Oddział Gminny ZOSP RP w Nowych Ostrowach podsumował działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie 2011 - 2015 r. Na XI Zjeździe w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach spotkali się Druhowie – delegaci na zjazd z jednostek OSP działających na terenie gminy Nowe Ostrowy oraz zaproszeni goście. Zebranych powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Nowych Ostrowach i Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie Dh Jakub Świtkiewicz. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie mł. bryg. Marcin Adamiak, Wójt Gminy Nowe Ostrowy Pan Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy Pan Jacek Olesiński.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Druhów.
Delegaci wybrali przewodniczącego, prezydium zjazdu oraz członków komisji zjazdowych. Sprawozdania z działalności i finansowe za miniony okres złożył wybrany przez druhów delegatów na Przewodniczącego Zjazdu Jakub Świtkiewicz. Większą część swojego wystąpienia poświęcił działaniom bojowym i działalności organizacyjnej jednostek. Ponadto podziękował wszystkim strażakom za ogrom pracy włożony w prawidłowe funkcjonowanie OSP, strażakom czynnym za wyjazdy do akcji, starszym druhom za udział w uroczystościach patriotycznych, kościelnych i Związku OSP RP. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej Przewodniczący. Komisja badała działalność statutową OSP, do której nie wniesiono żadnych uwag i określono ją jako prawidłową, wobec powyższego Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Druhowie przyjęli wszystkie przedstawione sprawozdania i w głosowaniu jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium oraz zatwierdzili plan na lata 2016 - 2021. Przewodniczący Komisji Wyborczej Zjazdu przedstawił propozycję składu osobowego nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. W głosowaniu druhowie delegaci zatwierdzili skład nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Zjazd przyjął uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.
W dalszej części omówiono i podjęto działania mające na celu uzupełnianie przez strażaków wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Kutnie a także poprzez szkolenia e-learningowe. Każda jednostka od kilku lat posiada dostęp do platformy i każdy strażak może podnosić swoje kwalifikacje nie wychodząc z domu. Wójt Gminy Pan Zdzisław Kostrzewa podziękował strażakom ochotnikom za ich służbę, podkreślił jak ważnym elementem w życiu każdej wsi są jednostki OSP. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu w życie swoich małych ojczyzn możliwa jest realizacja wielu inicjatyw.
Podziękowania strażakom ochotnikom złożył Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie Dh Marcin Adamiak podkreślając jak dla nich zawodowców niezbędna jest pomoc w akcjach druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zamknięcia IX Zjazdu dokonał nowo wybrany Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP Druh Jakub Świtkiewicz.

O godzinie 14:00 dokonano otwarcia i oddania do użytkowania strażakom z jednostki OSP Ostrowy Cukrownia nową remizę. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Zdzisław Kostrzewa, Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy Jacek Olesiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego i Powiatowego Jakub Świtkiewicz, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie mł. bryg. Marcin Adamiak przy udziale druhów z jednostki Ostrowy Cukrownia i delegacji ze sztandarami z pozostałych jednostek.
Ochotnicza społeczność strażacka od początku swej działalności bardzo pozytywnie zapisuje się na kartach historii Polski. Poprzez ogromne poświęcenie w niesieniu pomocy społeczeństwu, ochotnicy zyskują liczne uznanie społeczne. Oprócz wszelkiej działalności związanej z działaniami ratowniczo - gaśniczymi członkowie OSP uczestniczą w kultywowaniu tradycji i dorobku kulturalnego oraz przedsięwzięć programowych Związku. Ochotnicy wielokrotnie uzyskują wysokie oceny za swoją postawę poprzez wyróżnienia przez władze.
Uroczystość była okazją do nadania przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP członkom OSP Ostrowy Cukrownia medali „Za zasługi dla Pożarnictwa” i odznak „Za wysługę lat”.