Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W terminie od 3 lutego do 12 lutego 2015 roku odbędą się zebrania wiejskie wyborcze na terenie sołectw w Gminie Nowe Ostrowy zgodnie z załączonym harmonogramem. Mieszkańcy będą wybierać przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Prawo wybierania sołtysa i rady sołeckiej mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania i jest to I termin zebrania. W przypadku braku quorum tj. 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania w I terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II terminie, po upływie dwudziestu minut w tym samym dniu.

Wybory i podejmowane uchwały będą prawomocne tylko wtedy, gdy w zebraniu będzie uczestniczyć co najmniej 7 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Proponowany porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa – podjęcie uchwały.
 5. Wybór sołtysa:
  1. zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
  2. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  3. ogłoszenie wyników wyboru,
  4. odczytanie uchwały stwierdzającej wybór sołtysa.
 6. Wybór Rady Sołeckiej:
  1. zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej (2osoby),
  2. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  3. ogłoszenie wyników wyboru,
  4. odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Rady Sołeckiej.
 7. Informacja na temat podatków i opłat lokalnych oraz budżetu Gminy Now Ostrowy na 2015 rok.
 8. Omówienie założeń do Strategii Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy na lata 2014 – 2022.
 9. Omówienie spraw dotyczących sołectwa.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie zebrania.

Kliknij, a by pobrać harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Nowe Ostrowy w 2015 r.