Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (numer działki, arkusz mapy, obręb ewidencyjny)

Opłaty skarbowe:

Nie dotyczy

Termin rozpatrzenia:

Zgodnie z art. 17 pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.), wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są rozpatrywane w trakcie procedury uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) rozstrzygnięcia wójta o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego

Kroki procedury:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.