Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

Stanowiska odpowiedzialne:

Stanowiska ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa

Wymaganie dokumenty W celu uzyskania zaświadczenia / wypisu i wyrysu 

  • wniosek (wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, pokój nr 1 bądź ze strony internetowej Urzędu ).
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, pokój nr 12 bądź za pośrednictwem poczty.

Opłaty:

  1. Wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium podlega opłacie skarbowej w wysokości: 17,00 zł.
  2. Wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości:
  • o wypisu do 5 stron – 30,00 zł; powyżej 5-ciu stron – 50,00 zł,
  • od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł lecz nie więcej niż 200,00 zł. wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)

  1. w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, Nowe Ostrowy 80, na parterze, pokój nr 3.
  2. w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy

NR KONTA 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040 o treści: opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie/ opłata za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Termin i sposób załatwienia:

Obsługa petentów przez pracownika Urzędu (osobiście i telefonicznie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, w pokoju nr 1. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 24 356 14 06

Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni.
Wypis i wyrys wydawany jest w terminie do 30 dni.
Wydanie dokumentów: doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.

Podstawa prawna:

  1. Art. 217 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23)
  2. Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., po

Do pobrania: