Urząd Gminy Nowe Ostrowy

uwagaPAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE, że zgodnie z art. 63 w związku z art. 61.2.12 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną (obejmującą produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia przez ludzi, nie na pasze i jako materiał siewny) są zobowiązane do zarejestrowania się w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uzyskane dane są niezbędne w celu weryfikacji liczby podmiotów wpisanych do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę, że znaczna liczba gospodarstw nie dokonała takiej rejestracji, PPIS w Kutnie zwrócił się do Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach o poinformowanie producentów rolnych o ciążącym na nich obowiązku.

Producent rolny wykazany w ewidencji powienien złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, ul. Kościuszki 14; 99-300 Kutno; w godzinach  7:25 - 15:00.  NASTĘPUJĄCE  DOKUMENTY  (WNIOSEK + ZAŁĄCZNIKI):

  1. Wzór wniosku (Z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej) stanowiący  zał. nr 2 (Dz. U. z dn. 15 czerwca 2007 r. Nr 106, poz. 730).
  2. Ksero NIP-u.
  3. Ksero numeru identyfikacyjnego w ewidencji gospodarstw rolnych.

Do pobrania:

UWAGA!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przypomina, że zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej, którą wymierza w drodze decyzji łaściwy wojewódzki inspektor sanitarny”.