Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż w okresie od 1 września 2014 roku do 15 września 2014 roku można składać w siedzibie ośrodka wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych wnioski można składać do 15 października 2014 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz), który nie ukończył 24 lat zamieszkały na terenie gminy Nowe Ostrowy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający warunki wymienione w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Pomoc materialną może otrzymać uczeń, którego dochód netto na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 456 zł miesięcznie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z następującym zastrzeżeniem: uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Ustawowo stypendium szkolne waha się w przedziale od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie.
Stypendium szkolne przeznacza się na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza zajęciami programowymi w szkole lub zajęcia realizowane poza szkołą oraz na pokrycie wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników i pomocy naukowych.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym, od którego zależy udzielenie i wysokość zasiłku szkolnego, o którym mowa w art. 90 e ust. 1 ustawy jest:

  1. śmierć członka rodziny,
  2. ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia,
  3. pożar, powódź, utrata mienia i inne.

Składający wniosek:
Rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

Termin składania wniosku:
od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. na rok szkolny 2014/2015, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2014r.

Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie:

  • o wysokości dochodu netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku tj. za m-c sierpień 2014r.;
  • informacja o statusie osoby bezrobotnej (w przypadku pełnoletnich osób uczących się - informacja o nauce w systemie dziennym);
  • o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych lub ich niepobieraniu za m-c sierpień 2014r.;
  • potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów;
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej m-c sierpień 2014r.;
  • Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania sie o stypendium szkolne nie może przekraczać 456 zł.
Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące oraz udokumentować dochód każdego pełnoletniego członka rodziny.

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS-u