Urząd Gminy Nowe Ostrowy

osp 1W piątek 11 października 2013 r. w Grochowie odbyła się uroczystość włączenia jednostki OSP Grochów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m. in.: Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa,Przewodniczący Rady Gminy Nowe Ostrowy Mirosław Dębicki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi brygadier Mariusz Konieczny, Naczelnik Wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi brygadier Zbigniew Łyszkowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie brygadier Marek Myszkowski wraz z współpracownikami, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Kutnie i Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Nowych Ostrowach Druh Jakub Świtkiewicz, członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Mirosław Ruciński, Prezes Banku Spółdzielczego w Krośniewicach Stanisław Łopatowski,Dyrektor Oddziału BS Krośniewice w Ostrowach Bogusława Pieniążek, były Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Nowych Ostrowach Druh Senior Jan Linkowski,były Komendant Gminny Z OSP RP w Nowych Ostrowach i zarazem członek OSP Grochów Druh Senior Kazimierz Marciniak oraz przedstawiciele jednostki zaprzyjaźnionej OSP Gołębiewek i przedstawiciele braci strażackiej Jednostek OSP RP z terenu Gminy Nowe Ostrowy.

Powstanie OSP Grochów datuje się od wiosny 1917 roku. Głównym organizatorem był miejscowy Proboszcz Parafii Ks. Mścichowski przy zaangażowaniu miejscowych gospodarzy oraz właściciela majątku ziemskiego Romualda Różyckiego, który został pierwszym Prezesem OSP a do straży zgłosiło się 30 ochotników. Już jesienią tego roku zgromadzono podręczny sprzęt przeciwpożarowego: sikawkę ręczną i 50 m. węża tłocznego oraz wąż ssawny, który przechowywany był u Druha Feliksa Cichockiego – z-cy Naczelnika OSP Grochów. Już w 1918 r. założono kółko dramatyczne a w 1920 r. orkiestrę dętą, natomiast w 1927 r. ze zgromadzonych przez wiele lat funduszy i materiałów budowlanych wybudowano pierwszą remizę strażacką. W tym też roku jednostka OPSP otrzymała od Zarządu Powiatowego Związku OSP w Kutnie dwucylindrową sikawkę ręczną i 100 m węża tłocznego a z własnych środków pieniężnych kupiono 2 beczki dwukołowe, hełmy i umundurowanie strażackie. Mając takie wyposażenie straż z powodzeniem brała udział w gaszeniu głównie miejscowych pożarów jak również członkowie intensywnie szkoli się podnosząc swoje kwalifikacje. W okresie okupacji hitlerowskiej zamarła działalność społeczna a pod nadzorem żandarmerii jednostka uczestniczyła w gaszeniu lokalnych pożarów. Trzeba dodać, że wielu strażaków wywieziono na przymusowe roboty do III Rzeszy. Okres po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się od skompletowania sprzętu gaśniczego i strażaków OSP a spośród nich powołano już w styczniu 1945 r. pierwszy powojenny nowy zarząd OSP w składzie:

 • Feliks Cichocki – Prezes,
 • Aleksander Marciniak – Naczelnik
 • Tomasz Kępiński – z-ca Naczelnika,
 • Antoni Olesiński – Skarbnik,
 • Władysław Marciniak – Sekretarz,
 • Ludwik Baraniak – Gospodarz.

Jednostka na przestrzeni lat zmieniła na coraz nowocześniejszy sprzęt do ochrony przeciwpożarowej w tym wozy bojowe m. in. marki Dodge, Żuk i Star. Sukcesywnie podnoszono sprawność bojową poprzez uczestnictwo strażaków w szkoleniach oraz zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.
3 marca 1979 r. powstał komitet budowy nowej strażnicy OSP, któremu przewodniczył Eugeniusz Skarbecki ówczesny komendant posterunku Milicji Obywatelskiej oraz rozpoczęto budowę. 1 lipca 1984 r. oddano ją do użytku a 15 listopada 1987 r. Jednostce OSP Grochów został wręczony sztandar.
W 1991 r. Ochotnicze Straże Pożarne na mocy ustawy przejęły samorządy lokalne a w 1992 r. zmieniły nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W 80 rocznicę powstania, 17 maja 1998 r. jednostka otrzymała od gminy skarosowany samochód gaśniczy GBAM Star 200. Przy udziale środków unijnych i gminnych w 2007 r. wykonano gruntowny remont strażnicy.
Jednostka zaczęła liczyć się w powiecie biorąc bardzo aktywny udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych zajmując w nich czołowe miejsca.
Obecny Zarząd OSP Grochów w składzie:

 • Prezes – Ryszard Obijalski,
 • V-ce Prezes – Kazimierz Marciniak,
 • Naczelnik – Jerzy Zdanowski,
 • Z-ca Naczelnika – Jacek Olesiński,
 • Sekretarz – Artur Kępiński,
 • Skarbnik – Władysław Jankowski,
 • Gospodarz – Czesław Olesiński

wraz z Panem Wójtem Gminy i Zarządem Gminnym Z OSP RP od wielu lat czynili bardzo duże starania o wejście tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Decyzją Nr V /122 KSRG Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesław B. Leśniakiewicza z dniem 5 czerwca 2013 r. po spełnieniu określonych warunków została włączona do KSRG do dnia 31 grudnia 2014 r.
Wejście do systemu wiązało się z dużymi dla strażaków wyzwaniami m. in. uzupełnieniem szkoleń i uzyskaniem określonych uprawnień oraz z zakupem specjalistycznego sprzętu.

Uroczysty apel odbył się według ściśle ustalonego ceremoniału strażackiego.
W przemówieniach okolicznościowych Pan Wójt Gminy, przedstawiciele straży i zaproszeni goście złożyli strażakom życzenia doceniając ich pracę i odwagę dla dobra ogółu, by służba przyniosła im jak najwięcej satysfakcji i aby Św. Florian czuwał nad nimi w każdej akcji.

I my również życzymy wszystkiego najlepszego i gratulujemy włączenia jednostki do KSRG.

 

OSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP Grochów
OSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP Grochów
OSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP GrochówOSP Grochów
OSP GrochówOSP Grochów