Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thWójt Gminy Nowe Ostrowy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej.

 

  1. Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny Nr 13 położony jest na I piętrze w budynku wielolokalowym nr 5 w Ostrowach- Cukrowni, obręb Ostrowy, gmina Nowe Ostrowy, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 559, o powierzchni 1300 m2. Lokal składa się z jednego pokoju, pomieszczenia łazienki z WC/kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 29,71 m2. Lokal posiada udziały w wysokości 2971/68601 w całości nieruchomości położonej na działce nr 559.
  2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą LD1Y/00032450/5.
  3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  4. Cena wywoławcza – 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100) i stanowi sumę ceny lokalu mieszkalnego i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 13.700,00 zł, natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 700,00 zł i stanowi 4,86% ceny wywoławczej, a proporcja ta będzie podstawą do wyodrębnienia ceny lokalu mieszkalnego i ceny gruntu z ceny uzyskanej w przetargu. Wyodrębniona cena ułamkowej części gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do wyliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu tj. pierwszej opłaty – stanowiącej 20% ceny gruntu plus podatek VAT 23%, płatnej przed zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty rocznej – stanowiącej 1% ceny gruntu plus podatek VAT 23%, płatnej bez wezwania do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
  5. Forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium ze wskazaniem nieruchomości w wysokości nie niższej niż 5% ceny wywoławczej i nie wyższej niż 20% tej ceny tj. 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) które należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.02.2016 r. do godz. 1300 w kasie Urzędu Gminy bądź na konto Gmina Nowe Ostrowy 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2016 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy pokój nr 16

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy przetarg wygrali, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przypada na rzecz Gminy w przypadku gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Organizator przetargu zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Koszty aktu notarialnego ponosi strona Kupująca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w pokoju Nr 1 lub pod numerem tel. 24 356 14 06