Urząd Gminy Nowe Ostrowy

izba rolnicza logoInformujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła w dniu 25 listopada br. uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku, (niedziela) w godzinach 8.00 - 18.00. Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się 31 maja 2015 r. (niedziela) od godz. 8.00 do godz. 18.00, w dwumandatowym okręgu wyborczym obejmującym obszar Gminy Nowe Ostrowy. Lokal wyborczy z siedzibą w Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy.

 Dokumenty dla kandydatów do rejestracji są dostępne:

  • na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego: http://izbarolnicza.lodz.pl
  • w Powiatowym Biurze Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno, pokój nr 117
  • w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 2.

Rejestracja kandydata odbywa się wyłącznie w:
Biurze Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
ul. Podrzeczna 18
99-300 Kutno pokój nr 117

Osobami uprawnionymi do głosowania są:

  • podatnicy podatku rolnego,
  • podatników podatku od działów specjalnych produkcji rolnej,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy wnieśli wkład gruntowy do spółdzielni.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych  z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

Termin wykonania czynności 

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r.

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24:00 30 maja 2015 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24:00 30 maja 2015 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8:00-18:00 31 maja 2015 r.

GŁOSOWANIE

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

Źródło: http://izbarolnicza.lodz.pl/