Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż w okresie od 1 września 2014 roku do 30 września 2014 roku można składać w siedzibie ośrodka wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów za zaliczenie II semestru 2013/2014 (semestr letni).
Stypendia socjalne finansowane przez Samorząd Gminy Nowe Ostrowy przyznane będzie dla wszystkich typów uczelni wyższych (tzn. dziennych, wieczorowych i zaocznych) pod warunkiem, że osoba ubiegająca się o stypendium jest niepracująca i na stałe zameldowana jest na terenie gminy.

Stypendium mogą otrzymać studenci, którzy spełniają następujące kryteria :

  • Dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 80% najniższego wynagrodzenia brutto ogłoszonego przez ministra pracy i polityki społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium tj. 1 344,00zł
  • Złoży wniosek w terminie:

 do dnia 30 września za II semestr

 do dnia 30 marca za I semestr

  • Przedstawi odpowiednie zaświadczenie o dochodach rodziny (z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) oraz o formie pobieranej nauki
  • Przedłoży zaświadczenie o zaliczeniu semestru.

Stypendium socjalne wynosi do wysokości pięciokrotności zasiłku rodzinnego na złożony wniosek tj. w chwili obecnej do kwoty 385,00 zł.Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS-u