Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach niniejszym informuje, że od dnia 01 sierpnia 2014 r.  przyjmowane   są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 oraz,  że  zbliża się okres ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku na okres zasiłkowy 2014/2015. Wnioski  o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przyjmowane  będą od dnia 01 września 2014 r. 

 

Wymagane dokumenty  do uzyskania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu w tym odpowiednio : 

 

 • w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych – zaświadczenie o dochodach netto uzyskanych w roku, poprzedzającym okres zasiłkowy
 • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.
 • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
 • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
 • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego
 • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
 • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
 • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
 • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
 • dokument lub oświadczenia określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca uzyskany przez członka rodziny

  Wymagane dokumenty do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

 1. Kopia aktów urodzenia dzieci/dziecka
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w 2013 r.
 3. Zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych składek zdrowotnych w 2013 r.
 4. Kopia wyroku sądowego o zasądzonych alimentach na dzieci,
 5. Kopia wyroku sądowego o rozwodzie lub separacji,
 6. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, bądź oświadczenie,
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko,
 8. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 9. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2013 r. , lub nakaz płatniczy na 2013 r. 
 10. Kopia aktu zgonu jednego z rodziców,
 11. Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka,
 12. Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych w 2013 r. alimentach,
 13. Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu okresu urlopu wychowawczego i o co najmniej 6-miesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 14. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu  osoby ubiegającej się  do ubezpieczeń ( dotyczy urlopu wychowawczego)
 15. Raport RMUA potwierdzający odprowadzanie składek ( dotyczy urlopów wychowawczych),
 16. Umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę

 Wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.