Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

  1. Dowody osobiste (do wglądu).
  2. Odpisy skrócone aktu urodzenia (nie składają tych odpisów osoby, których ww akt znajduje się w USC Nowe Ostrowy).
  3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  4. W przypadku wdowy i wdowca - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa.
  5. W razie niepełnoletności – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
  6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty: opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Termin załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia się nupturientów do Urzędu Stanu Cywilnego, jeśli wydane zaświadczenie nie budzi wątpliwości.

Uwagi: narzeczeni muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie to wydaje USC miejsca pobytu stałego jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Duchowny w terminie 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa wyznaniowego ma obowiązek doręczyć do urzędu stanu cywilnego zaświadczenie, stanowiące podstawę sporządzenie aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. -kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
  4. 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).