Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Pobieranie opłaty targowej reguluje: Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej oraz Uchwała nr XVII/139/2016  Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wprowadza się na terenie Gminy Nowe Ostrowy dzienną stawkę opłaty targowej za handel z ręki i z koszy, za handel z wozów konnych, za handel ze stoisk, za handel z przyczep i pojazdów samochodowych. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż


Opłaty skarbowe::

  • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
  • Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
  • Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.)

  • Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej

  • Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej

Uwagi :
1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

  • podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.
  • wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

2. Opłatę targową można umorzyć:

  • podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)  wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.
  • wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

3. W przypadku zaległości w opłacie targowej zgodnie z art.21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w opłacie targowej z odsetkami. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który jest przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołania wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).