Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty 
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:

  1. Akt notarialny lub oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy- pokój nr 2.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - Podstawa prawna:

  • art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
  • wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój Nr 12.

C. Podatek leśny można umorzyć. - Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, po terminie płatności podatku.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku leśnego określa Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).  Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

F. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Dokumenty podatkowe do pobrania: