Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

  1. Akt notarialny lub.
  2. Umowę dzierżawy lasu.
  3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy- pokój nr 2.

Termin odpowiedzi: do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Opłaty skarbowe:

  • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
  • Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
  • Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045 ze zm.),

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

B. Podatek leśny można umorzyć. - Podstawa prawna: art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, po terminie płatności podatku..

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:

  • I rata - do 15 marca każdego roku,
  • II rata - do 15 maja każdego roku,
  • III rata - do 15 września każdego roku,
  • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

E. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Druki podatkowe do pobrania: