Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:

 1. Akt notarialny,
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
 3. Podanie o zwolnienie lub o ulgę (jeśli przysługują).

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy - pokój nr 2.

Termin i sposób załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Opłaty skarbowe:

 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
 • Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
 • Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 1. .Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579). Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ze zm.) .

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna:

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2017 roku na obszarze Gminy Nowe Ostrowy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. 2016 poz. 993) z kwoty 52,44 zł. za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) - Wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

D. Podatek rolny można umorzyć. - Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12. po terminie płatności podatku.

E. W przypadku nie uregulowania podatku w terminie wystawia się decyzję określającą zaległości podatkowe.W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ze zm.)

 • I rata - do 15 marca każdego roku,
 • II rata - do 15 maja każdego roku,
 • III rata - do 15 września każdego roku,
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

G. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Druki podatkowe do pobrania: