Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 1. Akt notarialny.
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.
 3. Podanie o zwolnienie lub o ulgę (jeżeli przysługują).

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy- pokój nr 2.

Termin i sposób załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Opłaty skarbowe: zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych. Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579). Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ze zm.) .

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna:

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2017 roku na obszarze Gminy Nowe Ostrowy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. 2016 poz. 993) z kwoty 52,44 zł. za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

Cena skupu 1 decytona żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok została obniżona do wysokości 45,00 zł.

A. Podatek rolny można umorzyć.

 • podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),
 • wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12. po terminie płatności podatku.

B. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:

 • I rata - do 15 marca każdego roku,
 • II rata - do 15 maja każdego roku,
 • III rata - do 15 września każdego roku,
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

D. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub w kasie tutajszego urzędu albo na konto Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).

Uwagi:

A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.

 • podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),
 • wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

Druki podatkowe do pobrania: