Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych - art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.).

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:

  1. Umowę kupna - sprzedaży,
  2. Dowód rejestracyjny - do okazania,
  3. Decyzje o czasowym wyrejestrowaniu i zarejestrowaniu pojazdu.

Miejsce złożenia dokumentów: referat podatkowy - pokój nr 2.

Termin i sposób załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz uwagi - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2015, poz. 2025)
  4. Uchwała nr  XIII/93/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

A. Podatek od środków transportowych można umorzyć. - Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) - Wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, po terminie płatności podatku.

B. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatkach od środków transportowych. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.). Podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy. Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

D. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490


Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

Dokumenty od pobrania: