Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:

 1. Akt notarialny.
 2. Umowę dzierżawy nieruchomości.
 3. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy- pokój nr 2.

Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych. Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.)
 • Uchwała nr XXIV/216/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
 • Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym
 • Uchwała nr XXIII/127/2004 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • podstawa prawna - art. 67a ib ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),
 • wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć:

 • podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.),
 • wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 2 po terminie płatności podatku.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie - Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.). Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia

F. Należną kwotę podatku można wpłacić do rąk sołtysa, w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Druki podatkowe do pobrania:
- deklaracja na podatek od nieruchomosci,
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomosci,
- dane o nieruchomościach.