Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.,nr 268, poz. 2663)

Wymagane dokumenty:
I – szym etapem postępowania w sprawie podziału nieruchomości jest wydanie przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy opinii w formie postanowienia o możliwości podziału. Warunkiem wszczęcia II - go etapu postępowania jest złożenie wniosku wraz z dokumentami przyjętymi do zasobu PODGiK w Kutnie. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wraz z załącznikami:

  • mapa z projektem podziału 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania
  • wykazy zmian danych ewidencyjnych 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania
  • wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków (w przypadku podziału budynku) 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania
  • wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej – 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)

Termin rozpatrzenia:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zatwierdzającej podział stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Ostrowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

Do pobrania: