Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r.,nr 268, poz.2663)

Wymagane dokumenty:
Opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Wypis z katastru nieruchomości, kopia mapy ewidencji gruntów i budynków;
 3. Rzuty poszczególnych kondygnacji, jeżeli przedmiotem podziału jest również budynek;
 4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej (w 1 egz. + tyle egz., ilu jest właścicieli danej nieruchomości) - zawierający:
 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawienie w kolorze czerwonym powierzchni projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycji sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
 • przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym linii podziału przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodowałby także podział tego budynku (odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawiony na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku)wzdłuż tych ścian.


Opłaty skarbowe:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)

Termin rozpatrzenia:
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Od postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Ostrowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o zaopiniowanie podziału nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

Do pobrania: