Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Termin wniesienia pierwszej opłatyPrzypominamy, że termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 października 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Z urzędu nie będą wysyłane do mieszkańców żadne nakazy, powiadomienia, rachunki itp.

WÓJT GMINY NOWE OSTROWY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

B Z Ó W K I
1. Przeznaczona do oddania w dzierżawę nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym punkcie skupu mleka stanowiąca działkę o nr ew. 187 położona w miejscowości Bzówki, gmina Nowe Ostrowy o powierzchni 0,09 ha. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń
o łącznej powierzchni użytkowej 46,70 m2. Posesja posiada dwie studnie czerpalne wody pitnej oraz odpływ do lokalnego szamba.
2. Nieruchomości nie jest uregulowana w księdze wieczystej.
3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – pod tereny zabudowy zagrodowej.
4. Działka gruntu przeznaczona do dzierżawy na okres 5 lat na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXIII/234/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Nowe Ostrowy z przeznaczeniem do wykorzystania na cele mieszkalne.
5. Termin wnoszenia opłat następować będzie z góry do 10 każdego miesiąca.
6. Stawka czynszu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS o ten wskaźnik.
7. Cena wywoławcza czynszu – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
8. Forma oddania w dzierżawę – przetarg ustny nieograniczony.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości, że nastąpiła dla działek nr 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2 i 166 zmiana nazwy miejscowości i numeracji porządkowej z Perna na Wołodrza. Zmiana numeracji porządkowej tych nieruchomości spowodowana była koniecznością dostosowania tej numeracji do przepisów prawa określonych w Uchwale Nr XXXIII/228/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany granic sołectw Perna i Wołodrza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 3927).

znak efes

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach zaprasza do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Nowa szansa” na 2014 r.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP w Kutnie
  • są mieszkańcami gminy Nowe Ostrowy
  • są w wieku aktywności zawodowej
  • korzystają z pomocy GOPS w Nowych Ostrowach

Udział w projekcie jest bezpłatny.