Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czysta gminaOd 1 lipca 2013 roku zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Gminie Nowe Ostrowy, podobnie jak w całym kraju, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zobowiązuje mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów, a gminy i firmy do uzyskania poziomów odzysku określonych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Nowe Ostrowy odbiorem odpadów zostały objęte nieruchomości zamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne. Gmina nie przejęła obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych, tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe, gastronomiczne i inne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odpady te są odbierane na starych zasadach, czyli umowa zawarta z firmą odbierającą odpady.

harmonogram      deklaracja 

recygling       pszok

zasady segregacji     prawo

podmioty odbierajace      podmioty odbierajace2

 

 

logo wfosigw

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Ostrowy"

Wartość ogólna zadania: 14 145,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji - 7072,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl

 

 

logo wfosigw

 

Gmina Nowe Ostrowy realizuje zadanie pn.
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie osiedla Bzówki – budowa oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem"

Wartość ogólna zadania: 200 767,18 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczek - 113 121,00 zł


www.zainwestujwekologie.pl

 

Zgodnie z art.. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • 14 dnia od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość spowodowana m.in. urodzeniem się dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania itp.

Wzór deklaracji do pobrania:

Deklaracja2015 1

Podstawa prawna:

Art. 21, ust. 1, pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014r.. poz.
150 z późn. zm.), uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego
  • zaświadczenia o dochodach (brutto) członków rodziny osiągających dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wniosek został złożony.


Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin rozpatrzenia:
Rozpatrywanie przez Wójta Gminy wniosków złożonych w pierwszym półroczu danego roku nastąpi do końca lipca tego roku a wniosków złożonych w drugim półroczu nastąpi do końca stycznia roku następnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Brak – najem lokali zaliczany jest do stosunków cywilno- prawnych nie zaś administracyjnych.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia zostaje przekazany do Komisji Mieszkaniowej w celu zaopiniowania.

Do pobrania: