Urząd Gminy Nowe Ostrowy

pojemnikiZgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy obowiązek zbierania odpadów w pojemniki dotyczy tylko niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tj. na szkło i plastik) wykorzystywane są worki odpowiednio oznakowane. W związku z powyższym każda nieruchomość na terenie Gminy Nowe Ostrowy powinna być wyposażona w pojemniki na odpady zmieszane i pozostałości z sortowania. Liczba pojemników oraz ich pojemność powinna być dostosowana do ilości osób z nich korzystających, a także do ilości wytwarzanych odpadów. Nie można wystawiać tych odpadów w workach.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Krośniewicach, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy worki z odpadami zmieszanymi przy próbie załadunku rozrywają się, gdyż są mało wytrzymałe oraz zbyt ciężkie i stanowią niebezpieczeństwo dla pracowników spółki, m.in. poprzez skaleczenie pracowników przy rozerwanym worku.
W związku z powyższym do dnia 30.04.2017r. należy wyposażyć nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane i pozostałości z segregacji. Po tym dniu odpady zmieszane wystawione w workach nie będą zabierane.

Pojemniki można kupić lub wydzierżawić w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice (tel. 24 252 33 60). Można także zakupić w dowolnym sklepie tylko musi mieć odpowiedni uchwyt do podnoszenia przez śmieciarkę, tzw. grzebień.