Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o udostępnieni danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
 • Dowód dokonania opłaty.
 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty:

 • 31 zł – opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców, rejestrze cudzoziemców, rejestrze PESEL, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz.1153 ze zm.). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu nr: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.
 • 17 zł- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub na konto: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040. Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.),

Inne informacje:

Wniosek o udostępnieni danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz zamieszkania cudzoziemców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Załączniki:

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty:

 • 17 zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,
 • 17 zł- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego- zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23),

Załączniki:

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o wymeldowanie wraz z uzasadnieniem
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
 • Tytuł prawny do lokalu (kopia).

Opłaty:

 • 10 zł- opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17 zł- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23).

Inne informacje:

Podanie o wymeldowanie decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się, składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz „ zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",
 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego,
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik). Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • 17 zł – za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. poz. 388).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23).

Inne informacje:

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu czasowego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się, jeżeli okres tego pobytu odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego: „Zameldowanie na pobyt czasowy”.

Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie.

Załączniki:

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany formularz „ zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego",
 • Dowód osobisty lub paszport,
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego,
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik). Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • 17 zł – za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23).

Inne informacje:

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego: „Zameldowania na pobyt stały”. Osoba, która wyjeżdża zagranicę z zamiarem stałego tam pobytu dokonuje "Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie.
Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Załączniki: