Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości.
 2. Informację w sprawie podatku od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy - pokój nr 2.

Termin i sposób załatwienia sprawy: Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych. Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.)
 • Uchwała nr XXIV/216/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uwagi:

 • A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ((t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).) ¨ Wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.
 • B. Podatek od nieruchomości można umorzyć. ¨ Podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ((t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)"
 • Wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 1 po terminie płatności podatku.
 • C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. - W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 • D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej na: 
  I rata - do 15 marca każdego roku,
  II rata - do 15 maja każdego roku,
  III rata - do 15 września każdego roku,
  IV rata - do 15 listopada każdego roku.
 • E. Należną kwotę podatku można wpłacić do rąk sołtysa, w kasie tutejszego urzędu gminy pn – pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy 

Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Druki podatkowe do pobrania:
- informacja w sprawie podatku od nieruchomości,
- dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,
- dane o nieruchomościach.