Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

 •  100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
 •  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:

Pobieranie opłaty targowej reguluje: Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej oraz Uchwała nr XVII/139/2016  Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wprowadza się na terenie Gminy Nowe Ostrowy dzienną stawkę opłaty targowej za handel z ręki i z koszy, za handel z wozów konnych, za handel ze stoisk, za handel z przyczep i pojazdów samochodowych. Poboru opłaty targowej dokonuje inkasent. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż


Opłaty skarbowe::

 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
 • Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
 • Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579 ze zm.)

 • Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej

 • Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania i poboru oraz określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty targowej

Uwagi :
1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

 • podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.
 • wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

2. Opłatę targową można umorzyć:

 • podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)  wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.
 • wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

3. W przypadku zaległości w opłacie targowej zgodnie z art.21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w opłacie targowej z odsetkami. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który jest przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołania wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).

Wymagane dokumenty 
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy- pokój nr 2.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - Podstawa prawna:

 • art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)
 • wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój Nr 12.

C. Podatek leśny można umorzyć. - Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, po terminie płatności podatku.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku leśnego określa Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).  Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca. Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

F. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Dokumenty podatkowe do pobrania:

Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub.
 2. Umowę dzierżawy lasu.
 3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy- pokój nr 2.

Termin odpowiedzi: do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Opłaty skarbowe:

 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
 • Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
 • Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045 ze zm.),

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

B. Podatek leśny można umorzyć. - Podstawa prawna: art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, po terminie płatności podatku..

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:

 • I rata - do 15 marca każdego roku,
 • II rata - do 15 maja każdego roku,
 • III rata - do 15 września każdego roku,
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

E. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Druki podatkowe do pobrania:

Wymagane dokumenty
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:

 1. Akt notarialny,
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
 3. Podanie o zwolnienie lub o ulgę (jeśli przysługują).

Miejsce złożenia dokumentów: Referat podatkowy - pokój nr 2.

Termin i sposób załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Opłaty skarbowe:

 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
 • Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
 • Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 1. .Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579). Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

 2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ze zm.) .

Jednostka odpowiedzialna: Referat Finansowy, Inspektor ds. wymiaru podatków, Inspektor księgowości podatkowej pokój nr 2, tel. 24 356 14 04.

Podstawa prawna:

Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2017 roku na obszarze Gminy Nowe Ostrowy ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. 2016 poz. 993) z kwoty 52,44 zł. za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) - Wniosek o powyższe należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

D. Podatek rolny można umorzyć. - Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Wniosek o umorzenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12. po terminie płatności podatku.

E. W przypadku nie uregulowania podatku w terminie wystawia się decyzję określającą zaległości podatkowe.W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ze zm.)

 • I rata - do 15 marca każdego roku,
 • II rata - do 15 maja każdego roku,
 • III rata - do 15 września każdego roku,
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku.

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

G. Należną kwotę podatku można wpłacić w kasie tutejszego urzędu gminy pn - pt w godzinach 7:30-15:30 lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach oddz. Ostrowy Nr rachunku: 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Druki podatkowe do pobrania: