Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Odpady zmieszane lub pozostałości z sortowania należy zbierać w pojemnikach. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednią wielkość pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełniania oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej będą wykorzystywane worki, a w zabudowie wielorodzinnej worki lub pojemniki, które do każdej nieruchomości dostarczy firma odbierająca odpady. Istnieje również możliwość nabycia worków w siedzibie urzędu gminy (pokój nr 6). W zależności od rodzaju odpadu pojemniki i worki będą oznaczone w następujący sposób:

  • papier – kolor niebieski z napisem „Papier”
  • szkło – kolor zielony z napisem „Szkło”
  • metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
  • odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy z napisem „Bio”

Odpady ulegające biodegradacji należy kompostować w przydomowych kompostownikach. Tylko w przypadku braku takiego kompostownika odpady te należy przekazywać firmie odbierającej odpady

tworzywa sztuczne

 szklo

 papier

bio

 pozostalosci