Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek
  2. Załączniki do wniosku:

a) kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu z naniesioną lokalizacją przedmiotowego urządzenia/obiektu budowlanego,

b) w przypadku zajęcia drogi wewnętrznej na czas prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia

  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia drogi wewnętrznej,
  • kopia zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogi wewnętrznej,
  • na żądanie wydającego dodatkowe dokumenty (projekt budowlany, harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym).

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Termin rozpatrzenia:

Do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających zgody Rady Gminy do 3 miesięcy

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Brak – dzierżawa zaliczana jest do stosunków cywilno- prawnych nie zaś administracyjnych.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

Do pobrania: