Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informujemy o osiągniętych przez Gminę Nowe Ostrowy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok 2013

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

17,20%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

14,96%

min. 12,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

51,00%

min. 36,00 %

 Rok 2014

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

47,60%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

18,20%

min. 14,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 38,00 %

 Rok 2015

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

 

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

46,34%

max. 50,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

21,18%

min. 16,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 40,00 %

Rok 2016

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

41,10%

max. 45,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

24,24%

min. 18,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 42,00 %

Rok 2017

Rodzaj poziomu do osiągnięcia

Osiągnięty poziom

Wymagany poziom

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

26,82%

max. 45,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

22,01%

min. 20,00%

Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,00%

min. 45,00 %