Urząd Gminy Nowe Ostrowy
 1. Rejestracja aktu urodzenia.
 2. Rejestracja aktu zgonu.
 3. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 4. Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego.
 5. Sprostowanie i uzupełnianie akt stanu cywilnego.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
 7. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 8. Wydawanie odpisów akt stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowody osobiste (do wglądu).
 2. Odpisy skrócone aktu urodzenia (nie składają tych odpisów osoby, których ww akt znajduje się w USC Nowe Ostrowy).
 3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 4. W przypadku wdowy i wdowca - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa.
 5. W razie niepełnoletności – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty: opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Termin załatwienia sprawy: W dniu zgłoszenia się nupturientów do Urzędu Stanu Cywilnego, jeśli wydane zaświadczenie nie budzi wątpliwości.

Uwagi: narzeczeni muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie to wydaje USC miejsca pobytu stałego jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Duchowny w terminie 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa wyznaniowego ma obowiązek doręczyć do urzędu stanu cywilnego zaświadczenie, stanowiące podstawę sporządzenie aktu małżeństwa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. -kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 4. 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie odpisu zupełnego/skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za odpis skrócony aktu – 22 zł,
 • opłata skarbowa za odpis zupełny aktu - 33 zł.
  (opłata uiszczona w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Gminy Nowe Ostrowy BS Krośniewice o/Ostrowy 42-9023-0006-3900-4066-2000-0040).

Termin załatwienia sprawy: odpisy powinny być wydane bez zbędnej zwłoki, najczęściej w dniu stawienia się wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych Ostrowach.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania: