Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku o udostępnieni danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
 • Dowód dokonania opłaty.
 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty:

 • 31 zł – opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców, rejestrze cudzoziemców, rejestrze PESEL, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz.1153 ze zm.). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy urzędu nr: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.
 • 17 zł- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub na konto: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040. Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 ze zm.),

Inne informacje:

Wniosek o udostępnieni danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz zamieszkania cudzoziemców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Załączniki: