Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.199.),
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej j.t. (Dz. U. z 2015 r., poz.783).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Opłaty skarbowe:

  • 17 zł. - za wydanie zaświadczenia Opłatę skarbową mozna uiścić w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (pokój nr 2, parter) lub przesłać na rachunek bankowy Gminy Nowe Ostrowy nr konta: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zmianie...".


Termin rozpatrzenia:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Ostrowy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.  - zgodnie z art. 17 pkt 1, art. 127 § 2 w zw. z art. 144, art. 141 § 2 oraz art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 23).

Kroki procedury:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.