Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy to:

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Ostrowy to:

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku, gm. Krzyżanów lub Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Frankach, gm. Krośniewice.

Odpady zmieszane lub pozostałości z sortowania należy zbierać w pojemnikach. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednią wielkość pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełniania oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej będą wykorzystywane worki, a w zabudowie wielorodzinnej worki lub pojemniki, które do każdej nieruchomości dostarczy firma odbierająca odpady. Istnieje również możliwość nabycia worków w siedzibie urzędu gminy (pokój nr 6). W zależności od rodzaju odpadu pojemniki i worki będą oznaczone w następujący sposób:

 • papier – kolor niebieski z napisem „Papier”
 • szkło – kolor zielony z napisem „Szkło”
 • metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
 • odpady ulegające biodegradacji – kolor brązowy z napisem „Bio”

Odpady ulegające biodegradacji należy kompostować w przydomowych kompostownikach. Tylko w przypadku braku takiego kompostownika odpady te należy przekazywać firmie odbierającej odpady

tworzywa sztuczne

 szklo

 papier

bio

 pozostalosci

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VII/41/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r., poz.1380) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz w roku.

Podmioty mające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają następujące podmioty:

 1. MARPOL Mariusz Lewandowski, Ostrowy 47, 99-350 Ostrowy,
 2. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno,
 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek
 2. Załączniki do wniosku:

a) kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu z naniesioną lokalizacją przedmiotowego urządzenia/obiektu budowlanego,

b) w przypadku zajęcia drogi wewnętrznej na czas prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia drogi wewnętrznej,
 • kopia zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogi wewnętrznej,
 • na żądanie wydającego dodatkowe dokumenty (projekt budowlany, harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym).

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Termin rozpatrzenia:

Do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających zgody Rady Gminy do 3 miesięcy

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Brak – dzierżawa zaliczana jest do stosunków cywilno- prawnych nie zaś administracyjnych.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

Do pobrania: