Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy to:

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Nowe Ostrowy to:

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
 • Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku, gm. Krzyżanów lub Zastępcza Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Frankach, gm. Krośniewice.

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowe Ostrowy:

 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – żółty worek lub w zabudowie wielorodzinnej pojemnik odpowiednio oznakowany,
 • szkło, w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe – zielony worek lub w zabudowie wielorodzinnej pojemnik odpowiednio oznakowany,
 • papier i tektura – PSZOK lub wyznaczone pojemniki na terenie gminy,
 • przeterminowane leki – Punkt Apteczny Medest, Wołodrza 7,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, metale, chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych, opakowania wielomateriałowe niekwalifikujące się do selektywnej zbiórki, meble i inne odpady wielkogabarytowe – PSZOK,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – w przydomowych kompostowniach,
 • pozostałości z sortowania (np. wychłodzony popiół, worki z odkurzacza, artykuły higieniczne, pieluchy dziecięce, ścinki tapet i wykładzin podłogowych, płytki ceramiczne, porcelana, zabawki, segregatory, butelki po oleju spożywczym, itp.) – pojemnik

Rodzaj odpadów

Co wrzucamy

Czego nie wrzucamy

Tworzywa sztuczne, metale

Pamiętaj

zgnieć opakowanie

opróżnij wrzucane przedmioty
z zawartości

plastikowe butelki po napojach 
i plastikowe pojemniki po produktach
(np. po jogurtach)

butelki i pojemniki po kosmetykach, chemii gospodarczej

folie i torebki plastikowe

opakowania wielomateriałowe, np. karton po mleku, po sokach

puszki po napojach, po konserwach

drobny złom żelazny i drobne metale kolorowe

metalowe nakrętki i kapsle

folie aluminiowe

pojemników zabrudzonych, tym bardziej z zawartością

tworzyw piankowych i styropianowych

pojemników po środkach chemicznych (farbach, olejach)

pojemników po środkach ochrony roślin (oddajemy je do sklepu, w którym zostały zakupione lub do PSZOK)

opakowań po olejach silnikowych, smarach i płynach chłodniczych

opakowań po lekach

plastikowych zabawek, grubego plastiku

plastikowych elementów pojazdów np. deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka

opakowań po aerozolach

plastikowych szyb z pleksy

pieluch jednorazowych i innych art. higienicznych

baterii

Szkło

Pamiętaj

usuń nakrętki, wieczka, kapsle

usuń resztki produktów

nie tłucz szkła przed wrzuceniem

opakowania ze szkła białego i kolorowego

butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności

butelki po napojach alkoholowych

szklane opakowania po kosmetykach

szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki

luster, szkła okiennego

żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych

reflektorów,  izolatorów

szkła żaroodpornego

doniczek, zniczy

szkła okularowego

ekranów i lamp telewizyjnych

szyb samochodowych

opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek

Makulatura

Pamiętaj

zgnieć przed wrzuceniem,

usuń spinacze

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

katalogi, ulotki, prospekty

gazety i czasopisma

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

zeszyty i książki

torby i worki papierowe

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

papieru lakierowanego i powleczonego folią

papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

kartonów po mleku i napojach

papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

tapet

pieluch jednorazowych

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

Pojemnik na odpady

Pozostałe śmieci, które nie nadają się do segregacji m.in.: worki z odkurzacza, pieluchy dziecięce, artykuły higieniczne, niedopałki papierosów, ścinki tapet i wykładzin podłogowych, porcelana, płytki ceramiczne, guma, resztki świec, wkłady do długopisów, potłuczone szyby, szczoteczki do zębów, zapalniczki, negatywy fotograficzne, zdjęcia, zabawki, segregatory, śmieci uliczne, wychłodzony popiół

odpadów niebezpiecznych takich jak świetlówki, baterie,leki, akumulatory

Przydomowy kompostownik

odpadki warzywne i owocowe

(w tym obierki itp.)

drobne gałęzie drzew i krzewów

skoszoną trawę, liście, kwiaty

trociny i korę drzew

resztki żywności, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie

resztek mięsa i kości

płynnych odpadów kuchennych

oleju jadalnego

odchodów zwierząt

popiołu z węgla kamiennego

niedopałków papierosów

drewna impregnowanego

płyt wiórowych i MDF

piasku, ziemi i kamieni

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VII/41/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r., poz.1380) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz w roku.

Podmioty mające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają następujące podmioty:

 1. MARPOL Mariusz Lewandowski, Ostrowy 47, 99-350 Ostrowy,
 2. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno,
 3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek
 2. Załączniki do wniosku:

a) kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu z naniesioną lokalizacją przedmiotowego urządzenia/obiektu budowlanego,

b) w przypadku zajęcia drogi wewnętrznej na czas prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia drogi wewnętrznej,
 • kopia zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogi wewnętrznej,
 • na żądanie wydającego dodatkowe dokumenty (projekt budowlany, harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym).

Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19.12.2014 roku w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, będących własnością oraz we władaniu Gminy Nowe Ostrowy

Termin rozpatrzenia:

Do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających zgody Rady Gminy do 3 miesięcy

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Brak – dzierżawa zaliczana jest do stosunków cywilno- prawnych nie zaś administracyjnych.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12.

Do pobrania: