Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W miejscowości Bzówki schroniła się suczka, prawdopodobnie chart arabski. Trudno stwierdzić czy pies się zagubił, czy ktoś go po prostu zostawił. Zwierzę poszukuje nowego właściciela.  Kontakt telefoniczny: 24 356-14-00, 24-356-14-06 (zdjęcia nadesłane)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: Ogłoszenie - kliknij, aby pobrać

zyczenia strona t

logo wiw2Publikujemy pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie o możliwych kontrolach w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną dotyczących przestrzegania przez hodowców zasad identyfikacji i rejestracji świń oraz zasad bioasekuracji. W piśmie znajduje się również ulotka dotycząca nowych zasad bioasekuracji.

Pismo - kliknij, aby pobrać

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy o możliwości uzyskania dofinansowania do 90 % kosztów na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym Gmina Nowe Ostrowy w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wspólny wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Jednocześnie Gmina z własnych środków zamierza przekazać dotację w wys. 10%, tak by dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyniosło 100%.

Od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. realizowany jest projekt pn. "Lepsza przyszłość", którego celem jest poprawienie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wykonawcą projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt "Lepsza przyszłość" realizowany jest w dwóch edycjach. Rekrutacja do pierwszej trwa w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. Projekt przeznaczony jest do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat, a także do 20 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych.

Zapraszamy Państwa na uroczystości z okazji Dnia Kobiet, które odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach- Cukrowni oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowych Ostrowach

dk-swietlica2018t

dk-bibliteka2018t