Urząd Gminy Nowe Ostrowy

MammografiaBadanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusie FADO Centrum Usług Medycznych, należącym do grupy LUX MED, który odwiedzi powiat kutnowski. Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. To dobra okazja do wykonania badania! Zainteresuj się, czy Twoja Żona, Mama i Siostra uczestniczą w profilaktycznych badaniach piersi! Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ.

Bądź na bieżącoDla  podniesienia bezpieczeństwa, świadomości i wygody mieszkańców, Urząd Gminy Nowe Ostrowy wprowadził nowoczesny system, za pomocą którego możliwe będzie przekazywanie różnych, istotnych informacji z urzędu i Twojego otoczenia. Chcemy, aby każdy miał dostęp do informacji odnośnie ważnych wydarzeń czy też zagrożeń przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji elektronicznej.

Termin wniesienia pierwszej opłatyPrzypominamy, że termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 października 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Z urzędu nie będą wysyłane do mieszkańców żadne nakazy, powiadomienia, rachunki itp.

WÓJT GMINY NOWE OSTROWY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

B Z Ó W K I
1. Przeznaczona do oddania w dzierżawę nieruchomość zabudowana budynkiem po byłym punkcie skupu mleka stanowiąca działkę o nr ew. 187 położona w miejscowości Bzówki, gmina Nowe Ostrowy o powierzchni 0,09 ha. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń
o łącznej powierzchni użytkowej 46,70 m2. Posesja posiada dwie studnie czerpalne wody pitnej oraz odpływ do lokalnego szamba.
2. Nieruchomości nie jest uregulowana w księdze wieczystej.
3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – pod tereny zabudowy zagrodowej.
4. Działka gruntu przeznaczona do dzierżawy na okres 5 lat na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowe Ostrowy nr XXXIII/234/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości będącej w posiadaniu Gminy Nowe Ostrowy z przeznaczeniem do wykorzystania na cele mieszkalne.
5. Termin wnoszenia opłat następować będzie z góry do 10 każdego miesiąca.
6. Stawka czynszu może podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS o ten wskaźnik.
7. Cena wywoławcza czynszu – 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
8. Forma oddania w dzierżawę – przetarg ustny nieograniczony.

Wójt Gminy Nowe Ostrowy podaje do publicznej wiadomości, że nastąpiła dla działek nr 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2 i 166 zmiana nazwy miejscowości i numeracji porządkowej z Perna na Wołodrza. Zmiana numeracji porządkowej tych nieruchomości spowodowana była koniecznością dostosowania tej numeracji do przepisów prawa określonych w Uchwale Nr XXXIII/228/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany granic sołectw Perna i Wołodrza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2013 r., poz. 3927).

znak efes

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach zaprasza do zgłaszania chęci udziału w projekcie „Nowa szansa” na 2014 r.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają następujące warunki:

  • są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP w Kutnie
  • są mieszkańcami gminy Nowe Ostrowy
  • są w wieku aktywności zawodowej
  • korzystają z pomocy GOPS w Nowych Ostrowach

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Złote godyW dniu 14 września 2013r. o godzinie 14.00 w Świetlicy Środowiskowej w Ostrowach-Cukrowni odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

  

Odznaczeni Jubilaci to:

1.

 Jadwiga i Stefan Pawlak,
2.  Stanisława i Feliks Pietrusińscy,
3.  Jadwiga i Jan Stokwisz,
4.  Jadwiga i Jan Turowieccy.

Zebranych jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Wójt Gminy Nowe Ostrowy – Pan Zdzisław Kostrzewa, udekorował medalem nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Podczas tej uroczystości głos zabrał Ksiądz Tomasz Muraszewski, proboszcz parafii Wola Pierowa, z której były 3 pary jubilatów oraz Przewodniczący Rady Gminy-Pan Mirosław Dębicki. Wszystkim jubilatom wręczono dyplomy oraz rozdano skromne upominki.