Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Informacja o przewidywanym wykorzystaniu fotoradaru w miesiącu lutym 2015 r. - kliknij, aby pobrać informację

krus thumbs31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.
W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

logo ministerstwo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

wola pierowa 2015 3

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzone zmiany to:

  • Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą w przypadku zbierania odpadów w sposób:
  • selektywny – 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • zmieszany – 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
  • Nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • za I kwartał do 31 marca danego roku,
  • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 30 września danego roku,
  • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
  • Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W terminie od 3 lutego do 12 lutego 2015 roku odbędą się zebrania wiejskie wyborcze na terenie sołectw w Gminie Nowe Ostrowy zgodnie z załączonym harmonogramem. Mieszkańcy będą wybierać przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Prawo wybierania sołtysa i rady sołeckiej mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania i jest to I termin zebrania. W przypadku braku quorum tj. 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania w I terminie, wybory zostaną przeprowadzone w II terminie, po upływie dwudziestu minut w tym samym dniu.

uwaga thumbInformacja o wystąpieniu przerwy w dostawie energii elektrycznej -  kliknij, aby pobrać