Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek z oznaczeniem nieruchomości (numer działki, arkusz mapy, obręb ewidencyjny)

Opłaty skarbowe:

Nie dotyczy

Termin rozpatrzenia:

Zgodnie z art. 17 pkt 4) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.), wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są rozpatrywane w trakcie procedury uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) rozstrzygnięcia wójta o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczących projektu tego planu nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego

Kroki procedury:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

 

Stanowiska odpowiedzialne:

Stanowiska ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Rolnictwa

Wymaganie dokumenty W celu uzyskania zaświadczenia / wypisu i wyrysu 

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, pokój nr 1 bądź ze strony internetowej Urzędu ).
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, pokój nr 12 bądź za pośrednictwem poczty.

Opłaty:

 1. Wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium podlega opłacie skarbowej w wysokości: 17,00 zł.
 2. Wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości:
 • o wypisu do 5 stron – 30,00 zł; powyżej 5-ciu stron – 50,00 zł,
 • od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł lecz nie więcej niż 200,00 zł. wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej)

 1. w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, Nowe Ostrowy 80, na parterze, pokój nr 3.
 2. w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy

NR KONTA 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040 o treści: opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie/ opłata za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Termin i sposób załatwienia:

Obsługa petentów przez pracownika Urzędu (osobiście i telefonicznie) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, w pokoju nr 1. Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 24 356 14 06

Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni.
Wypis i wyrys wydawany jest w terminie do 30 dni.
Wydanie dokumentów: doręczenie drogą pocztową lub odbiór osobisty w ustalonym terminie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 217 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23)
 2. Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., po

Do pobrania:

wypis i wyryszmiana przeznaczenia terenuzmiana uzytkowania

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r.,nr 268, poz. 2663)

Wymagane dokumenty:
I – szym etapem postępowania w sprawie podziału nieruchomości jest wydanie przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy opinii w formie postanowienia o możliwości podziału. Warunkiem wszczęcia II - go etapu postępowania jest złożenie wniosku wraz z dokumentami przyjętymi do zasobu PODGiK w Kutnie. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wraz z załącznikami:

 • mapa z projektem podziału 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania
 • wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków (w przypadku podziału budynku) 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania
 • wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej – 1 egz. + tyle egz. ile jest stron postępowania,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)

Termin rozpatrzenia:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zatwierdzającej podział stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Ostrowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

Do pobrania:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r.,nr 268, poz.2663)

Wymagane dokumenty:
Opiniowanie zgodności wstępnych projektów podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Wypis z katastru nieruchomości, kopia mapy ewidencji gruntów i budynków;
 3. Rzuty poszczególnych kondygnacji, jeżeli przedmiotem podziału jest również budynek;
 4. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej (w 1 egz. + tyle egz., ilu jest właścicieli danej nieruchomości) - zawierający:
 • granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
 • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
 • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawienie w kolorze czerwonym powierzchni projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
 • przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycji sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
 • przedstawienie w formie graficznej w kolorze czerwonym linii podziału przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powodowałby także podział tego budynku (odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawiony na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku)wzdłuż tych ścian.


Opłaty skarbowe:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 lit.h ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t.)

Termin rozpatrzenia:
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Od postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Ostrowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o zaopiniowanie podziału nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

Do pobrania: 

pierwszy etap      drugi etap

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. (Dz.U. z 1999r. nr 45 poz. 453).

Wymagane dokumenty:

I etap

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Propozycja wskazania geodety do dokonania czynności rozgraniczeniowych

II etap

 1. Dokumentacja geodezyjna sporządzona przez upoważnionego geodetę

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Tryb odwoławczy:

Rozstrzygnięcie organu administracyjnego

 1. Merytoryczna decyzja zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę (art. 33 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne). Strona niezadowolona z ustalenia granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji przekazania sprawy do sądu (art. 33 ust. 3 prawo geodezyjne i kartograficzne)
 2. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego jeżeli doszło do zawarcia ugody granicznej przed geodetą (art. 105 §1 KPA w związku z art. 31 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne) Z chwilą przekazania sprawy o rozgraniczeniu traci swoją moc i przestaje obowiązywać.
 3. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazania sprawy z urzędu do rozpatrzenia przez sąd (art. 34 ust. 3 prawo geodezyjne i kartograficzne)Decyzja umarzająca postępowanie o rozgraniczeniu wobec zawartej w tym postępowaniu ugody podlega zaskarżeniu odwołaniem do organu II instancji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dodatkowe informacje

 • Po złożeniu wniosku do Wójta Gminy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na to postanowienie nie służy stronom zażalenie.
 • Czynności ustalenia przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt Wnioskodawcy
 • Po wykonaniu czynności terenowo – prawnych, geodeta przedkłada dokumentacje do zatwierdzenia.

Do pobrania: