Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).


Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego wraz z odpowiednimi załącznikami

Opłaty skarbowe:
Za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru – 17,00 zł.
Za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru - brak opłat.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy;
 • przelewem na nr rachunku bankowego: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłaty administracyjne:
Nie pobiera opłat

Termin rozpatrzenia:
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

Do pobrania:

 

Nadanie nr nieruchomoscipodzial nieruchomoscirozgraniczeniel nieruchomosci

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wniosek składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 2. Wypełniony i podpisany „wniosek o wydanie dowodu osobistego” w postaci papierowej lubw postaci elektronicznej.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jest jej obecność przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły
5 roku życia.

3. Do wniosku załącza się jedną aktualną, kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy zamkniętymi ustami.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej
2,5 MB. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz.92
z późn. zm.).
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

4. Do okazania: dowód osobisty w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku utraty dowodu osobistego.

Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie dowodu osobistego sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości,
 • niezwłocznie w przypadku:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – np. zmiana nazwiska,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Zmiana adresu zameldowania po 01 marca 2015r. nie stanowi postawy do wymiany dowodu osobistego.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: Kliknij, aby przejść na stronę

Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca,
 • rodzic / opiekun prawny, kurator – dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.
Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:
Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać tylko jeden ważny dowód osobisty.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Uchylanie się od obowiązku posiadania i wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.


UTRATA/ USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • osobiście- w organie dowolnej gminy – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie,
 • w formie dokumentu elektronicznego – tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanie.
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej-osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.

Uszkodzony dowód osobisty stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. Nr 212),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. Nr 1114).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. Nr 1182)

Załączniki:

Od 01 stycznia 2019r. Prosimy o dokonywania wszelkich wpłat podatków i opłat na nowe konto bankowe: BS Krośniewice o/Ostrowy nr 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 Kwestionariusz dla osób chcących podjąc zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac społecznie-użytecznych i staży.

Dokumenty dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze: kliknij, aby przejść do dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów:

 Sprawy podatkowe

Sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka nieruchomościami

Planowanie_przestrzenne

gospodarka odpadami

rolnictwo

zarzadzanie drogami